Ochrana osobných údajov

Sem vložte podnadpis

Pravidlá ochrany osobných údajov

Verzia platná od 24.07.2020

Tento dokument Vám poskytne všetky potrebné informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov občianskym združením Modrá sova o.z., pri návšteve našej webovej stránky www.makovice.sk (ďalej len "Webová stránka").

Ponúkame možnosť získavania informácií o aktuálnom menu, aktivitách a plánovaných podujatiach formou newslletra. Pravidlá spracovania údajov sa vás týkajú ak:

- sa zaregistrujete do elektronického systému priamej marketingovej komunikácie, ako napríklad newsletter, aktuálne menu, aktivity a plánované eventy, ktoré od nás dostávate cez e-mail.

Vaše údaje spracúvame v súlade s účinnou legislatívou o ochrane osobných údajov . Vaše osobné údaje Modrá sova o.z. spracúva v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) (ďalej len "GDPR" alebo "nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").

Všetky informácie ohľadom spracovania a nakladania s vašimi osobnými údajmi nájdete nižšie.

Údaje o Modrá sova o.z.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené občianskym združením Modrá sova o.z., so sídlom Park 1, 90031 Stupava, IČO: 42262771, zapísaného v zozname občianskych združení Ministerstva vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-39630 (ďalej len ako "združenie")

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť písomne na e-mailovej adrese makovice.park@gmail.com prípadne na adrese sídla občianskeho zduženia.

Aby sme mohli efektívne doručovať novinky, potrebujeme od Vás zbierať určité osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie a preto spracúvame iba údaje nevyhnuté na výkon našej činnosti v súlade s účinnými zákonmi a nariadeniami.

Tieto osobné údaje zahrňujú emailovú adresu.

Zasielanie newsletterov

Naše Združenie Vám na základe Vášho súhlasu a registrácie môže zasielať prostredníctvom e-mailu, informácie o podujatiach, novinkách alebo špeciálnych akciách, ktoré pripravuje.

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na webovej stránke Združenia Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. V prípade poskytnutia Vášho súhlasu s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu, na zasielanie informácií o informácie o podujatiach, novinkách alebo špeciálnych akciách, ktoré pripravuje.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Združenia. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu Vašich údajov. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pre vyššie uvedené účely Vaše osobné údaje v našom mene spracovávajú naši zamestnanci.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt.

Vaše práva spojené so spracovaním osobných údajov

Zákony ako aj Nariadenie (GDPR) Vám udeľujú viaceré práva, ktoré poskytujú inštitút ochrany proti zneužitiu vašich osobných údajov. Jedná sa o nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom

(Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

- máte právo od nás žiadať najmä informáciu či a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a to hlavne prečo spracúvame Vaše údaje, aké údaje spracúvame, komu môžu byť, prípadne budú údaje poskytnuté, ako dlho budeme vaše údaje spracúvať a pod.

  • Právo na opravu osobných údajov

(Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

- Máte právo na to, aby sme opravili nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné údaje opravíme.

  • Právo na výmaz osobných údajov

(Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

- máte právo aby sme vymazali Vaše osobné údaje i) pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané a/alebo spracúvané, ii) ste odvolali svoj súhlas a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie, iii) Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne, iv) vznesiete námietku a neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie, v) vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, vi) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti.

Výmaz Vašich údajov vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a primeraných nákladov v čo najkratšom čase.

  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov: i) správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená, ii) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, iii) prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, iv) namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

  • Právo na prenosnosť osobných údajov

(Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

- máte právo požiadať nás o poskytnutie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi pokiaľ je toto spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

  • Právo na odvolanie súhlasu

- máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov

  • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania

- máte právo požiadať aby individuálne rozhodovanie bolo voči vám neúčinné

  • Právo podať sťažnosť /namietať spracovanie Vašich údajov

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v týchto pravidlách, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na naše Združenie.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a to v zmysle §100 zákona.

Kontakt:
Úrad na ochranu osobných údajov,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: https://www.dataprotection.gov.sk/